Ubangiji Allah, ga mu nan gabanka - Littafin Wakoki 001

Ubangiji Allah, ga mu nan gabanka - Littafin Wakoki 001

Ubangiji Allah, ga mu nan gabanka - Littafin Wakoki 001. Holy, Holy, Holy


Hausa hymnal book number 1 - Ubangiji Allah, ga mu nan gabanka, Holy, Holy, Holy. #Hausa Hymns #Littafin Wakoki. Hausa Anglican hymnal #Anglican Littafin Wakoki.


1) Ubangiji Allah, ga mu nan gabanka.
Tun da farin hasken safe, mu ke nemanka.
Muna yabon sunanka, ya Mai Iko Duka,
Muna sujada, ya Mai Tsarki.

2) Ubangiji Uba, kai ne farkon kome,
Kai ka ba da Ɗanka Yesu domin cetonmu.
Mu da muka tayar, kai ka ji tausayinmu.
Muna sujada, ya Mai Tsarki.

3) Ubangiji Yesu, kai ne Almasihu,
Kai ka fanshi bayin Shaiɗan daga bautarsa.
Kai ka ba da jininka domin mu mutane.
Muna sujada, ya Mai Tsarki.

4) Ubangiji Ruhu, sunanka Mai Tsarki,
Kai ne kana koya mana hanyar cetonmu.
Kai ne jagabanmu, kullum sai mu bi ka.
Muna sujada, ya Mai Tsarki.

5) Allah Ubangijinmu, ɗaya cikin uku,
Harshe ba ya iya faɗin girman sunanka.
Uba, Ɗa, da Ruhu, uku cikin ɗaya,
Muna sujada, ya Mai Tsarki.

Hausa Anglican hymnal Littafin Wakoki


Ubangiji Allah, ga mu nan gabanka - Littafin Wakoki 001

Hausa hymnal book number 1 - Ubangiji Allah, ga mu nan gabanka, Holy, Holy, Holy. #Hausa Hymns #Littafin Wakoki. Hausa Anglican hymnal #Anglican Littafin Wakoki. Follow our hymns here Post a Comment (0)
Previous Post Next Post