Na zauna a ɗakinka in yi maka sujada - Littafin Wakoki 8